کارگاه آموزشی پایتون همراه با اعطای گواهینامه دوزبانه کلیک کنید
کاپریلا