مجموعه فیلم‌های آموزشی مهندسی صنایع

مجموعه فیلم‌های آموزشی دروس مهندسی صنایع

فیلم‌های آموزشی تحلیل پوششی داده‌ها DEA

مجموعه فیلم‌های آموزشی فنی و مهندسی

آموزش زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع در متلب

حل مسأله مسیریابی خودرو یا VRP در متلب

مجموعه فیلم‌های آموزشی نرم افزارهای مهندسی صنایع

آموزش کنترل موجودی یا Inventory Control

کاپریلا