مجموعه فیلم‌های آموزشی فنی و مهندسی

مجموعه فیلم‌های آموزشی مهندسی صنایع

مجموعه فیلم‌های آموزشی نرم افزارهای مهندسی صنایع

آموزش زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع در متلب

فیلم آموزشی زمان‌بندی ماشین‌های موازی

آموزش کنترل موجودی یا Inventory Control

فیلم‌های آموزشی تحلیل پوششی داده‌ها DEA

فیلم آموزشی مسیریابی خودرو یا VRP

مجموعه فیلم‌های آموزشی دروس مهندسی صنایع

کاپریلا